facebook
A+ A-
Agia Medica 785188300
Skontaktuj sie z nami

Pielęgniarska opieka długoterminowa (NFZ)

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

 

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest specjalistyczną formą świadczenia zdrowotnego, skierowaną do obłożnie i przewlekle chorych, w ich środowisku domowym. Opiekę realizują pielęgniarki, które legitymują się ukończeniem kursu pielęgniarstwa rodzinnego, geriatrycznego lub opieki długoterminowej.

 

opieka długoterminowa zielona góraCelami pielęgniarskiej opieki długoterminowej są:

1) zapewnienie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych;

2) przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji,w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

 

Do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:

1) realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania;

2) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;

3) edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin;

4) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci : w dowolnym wieku, obłożnie i/lub przewlekle chory, z dowolną jednostką chorobową, z ograniczeniem zdolności do samo opieki, którzy w ocenie wg skali Barhel uzyskali od 0 do 40 punków oraz dodatkowo wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych niżej świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni: kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia; wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach; karmienia przez zgłębnik i przez przetokę; płukania pęcherza moczowego; pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną; zakładania i usuwania cewnika (stałe zlecenie lekarskie). Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych: objętych opieką przez hospicjum domowe; objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opieki długoterminowej; objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie; w ostrej fazie choroby psychicznej; objętych opieką przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w ramach pielęgniarskiej opieki środowiskowej.

Opieka pielęgniarska jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ.

Pielęgniarka opieki długoterminowej przygotowuje rodzinę i pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji, kształtując umiejętność radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością. Udziela również wsparcia psychicznego rodzinie, na każdym etapie choroby, również w okresie terminalnym i w procesie umierania. Jednym z kluczowych zadań pielęgniarki opieki długoterminowej jest pomoc w pozyskaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego w sprawowaniu opieki.

Podstawą przyznania pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest WNIOSEK LEKARZA.

Pielęgniarka opieki długoterminowej wykonuje świadczenia zdrowotne na rzecz pacjenta w jego domu, średnio 4 dni w tygodniu. (w uzasadnionych przypadkach również w dni świąteczne).