Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Agia Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska 30c zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313712, NIP: 9730939421, REGON: 080286221, dostępnym pod następującymi adresami internetowymi: www.agiamgroup.com i www.agiamedica.pl

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030 ze zm.) Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie. Sprzedający – Agia Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska 30c zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313712, NIP: 9730939421, REGON: 080286221, Telefony: 785-188-300, 785-118-301, adres email: sklep@agiamedica.pl

Dane do kontaktów ze Sprzedającym:

Agia Medica spółka z organiczoną odpowiedzialnością
ul. Zielonogórska 30c
66-016 Czerwieńsk
Telefony: 785-188-300, 785-118-301
email: sklep@agiamedica.pl

Przedmiot sprzedaży – produkty/towary wymienione na stronie www.agiamedica.pl
Produkt/towar – rzecz ruchoma, lub usługa prezentowana na stronie agiamedica.pl i której dotyczy umowa sprzedaży.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy sprzedającym [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, z wykorzystaniem serwisu sklepu internetowego agiamedica.pl.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do bezpośredniego zawarcia umowy sprzedaży, w której kupujący jednoznacznie określa rodzaj oraz ilość produktów. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

II Postanowienia ogólne

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodawania, zmiany bądź usuwania produktów, zmiany cen oraz terminów realizacji zamówień, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, tworzenia ofert specjalnych oraz zmieniania regulaminu.
3. Wygląd towarów, a zwłaszcza ich opakowania, może różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Opis produktów pochodzi od producentów. Ze względu na możliwe nieścisłości w opisach i  zdjęciach nie stanowią one oferty w świetle prawa i nie mogą być podstawą roszczeń wobec sklepu.
4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować
aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym minimalne wymagania techniczne.
5. Użytkownik sklepu zobowiązany jest do:
a) korzystania z sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
b) korzystania z sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego.
c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronie www.agiamedica.pl oraz www.agiamgroup.com jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
e) korzystania z sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

III Procedura składania Zamówień i zawarcia umowy sprzedaży

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.agiamedica.pl, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w miejscu prowadzenia sklepu.
2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową, za pośrednictwem poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Zamówienia składane telefonicznie oraz w miejscu prowadzenia sklepu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00.
4. W trakcie składania zamówienia Kupujący podaje dane osobowe, w tym numer telefonu oraz adres e-mail,  oznaczone jako obowiązkowe, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych z dnia 26 marca 2015r.
5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.
6. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
a) dodanie do koszyka produktu;
b) wybór rodzaju dostawy;
c) wybór rodzaju płatności;
d) wybór miejsca wydania rzeczy;
e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmiany przedmiotu zamówienia.
7. Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
c) wybranego sposobu i miejsca dostawy.
8. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty". 8. Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
9. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia i jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
10. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego kolejnej (drugiej) wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia bądź informacji o otrzymaniu zapłaty za dokonane zamówienie.
11. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Kupujący może uzyskać dostęp do Regulaminu jako integralnej części umowy, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.agiamedica.pl , pobrać go i sporządzić jego wydruk.

IV Ceny i metody płatności

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie uwzględniają kosztu dostawy, który określony jest w zakładach „Koszty dostawy" i „Sposoby płatności”.
2. Kupujący ma możliwość uiszczenia zapłaty:
a) za pomocą przelewu bankowego na konto 771750 0012 0000 0000 30989732

b) za pomocą systemu szybkich płatności obsługiwanym przez Blue Media ( płatność kartami płatniczymi oraz szybkim przelewem)
c) gotówką, przy odbiorze w sklepie stacjonarnym Agia Medica
3. Przy płatności przelewem, w tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia oraz dopisać " Płatność ze sklepu internetowego".
4. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przy odbiorze w sklepie stacjonarnym następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
5. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

V Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką  Pocztą Polską  jest również możliwy odbiór osobisty zamówienia.
3. Koszty dostawy znajdują się w zakładce Koszty dostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4. Termin otrzymania zamówionych produktów obejmuje czas sprowadzenia produktu do Sklepu,czas realizacji zamówienia i czas dostarczenia zamówionych produktów przez Pocztę Polską i wynosi na terenie Polski od 2 do 7 dni roboczych.
5. Termin realizacji dostawy może ulec wydłużeniu, dotyczy to produktów produkowanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie. W takiej sytuacji personel sklepu skontaktuje się z klientem w celu poinformowania o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.

VI Prawo do odstąpienia od umowy

1.Kupującemu przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
2.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu niezbędne jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz odesłanie zakupionego przedmiotu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument musi złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać tutaj oraz stanowi on  załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu poprzez e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został zmieniony w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Kupujący ma obowiązek odesłania rzeczy będącej przedmiotem umowy, od której odstępuje na własny koszt  i ryzyko na adres wskazany w Regulaminie - Dane Kontaktowe, w stanie fabrycznie nowym, bez śladów użytkowania, wraz z oryginalnym opakowaniem, 
6.  Zwrot rzeczy uszkodzonych, noszących ślady użytkowania, odesłanych bez oryginalnego opakowania nie zostanie uwzględniony.
7.Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego oraz przedmiotu zakupu, zwróci Kupującemu kwotę zakupu.
8. Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.
9.Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Kupującemu zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumentów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
11. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze i wyroby medyczne. Produkt leczniczy lub wyrób medyczny może być, zgodnie z art. 96 ust. 7 i 8 Prawa farmaceutycznego.(T.j. Dz. U. 2016., poz. 2142 ze zm.) , zwracany wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych(t.j. Dz.U. 2015,poz. 876 ze zm.), za wyrób medyczny uznawane jest narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,
c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
d) regulacji poczęć
- których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

VII Reklamacje dotyczące towarów

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
2. Reklamacje należy kierować na adres mailowy sklep@agiamedica.pl
3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedający powiadomi niezwłoczne Kupującego. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Kupującemu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym. Gdyby rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie nie było możliwe , Kupujący zostanie poinformowany w powyższym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.
4. Sprzedający nie jest producentem towarów. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w sklepie lub informuje o takich gwarancjach.

VIII Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.
3. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep Agia Medica o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres:
Agia Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Zielonogórska 30c
66-016 Czerwieńsk
mailowo pod adresem: biuro@agiamedica.pl
lub przy użyciu formularza kontaktowego.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedający powiadomi niezwłoczne Kupującego. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Kupującemu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym. Gdyby rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie nie było możliwe , Kupujący zostanie poinformowany w powyższym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.

REGULAMIN WYKORZYSTYWANIA KODÓW ZNIŻKOWYCH DLA  PACJENTÓW USG 

Kod rabatowy przyznawany jest indywidualnie i  posiada unikatową wartość. Kod rabatowy upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej na www.agiamedica.pl  z rabatem -15%. 

Termin ważności kodów rabatowych USG  upływa 1.12.2017 roku 

Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku, łącznie dając -15%. 

Rabat nie obejmuje zakupów w salonach stacjonarnych Agia Medica.

Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w sklepie www.agiamedica.pl 

Kod rabatowy kwotowy nie łączy się z  innymi ofertami promocyjnymi dostępnymi  w sklepie www.agiamedica.pl 

Kody rabatowe nie sumują się.

Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez właściciela sklepu internetowego www.agiamedica.pl 

Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkt z listy do Koszyka, a następnie wpisując kod  rabatowy w polu oznaczonym „kod rabatowy”. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Zatwierdź” klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez sklep.

W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. +48 785 188 300 lub mailowo sklep@agiamedica.pl