Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi witryny internetowej www.agiamedica.pl oraz www.agiamgroup.com Korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.

I.Administrator

1. Administratorem danych jest Agia Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska 30c zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313712, NIP: 9730939421, REGON: 080286221

II. Dane zbierane przed administratora

1. Korzystanie z witryny www.agiamedica.pl oraz www.agiamgroup.com bez konieczności podawania danych osobowych jest możliwe, tylko w zakresie uzyskiwania informacji dostępnych na stronie.
2. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych poniżej:
a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów;
b) zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług;
c) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) dostawy produktów i obsługi reklamacji;
e) obsługi procesu rejestracji konta użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji;
f) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania stanu złożonych przez siebie zamówień;
g) obsługi procesu zapytań kierowanych przez użytkowników, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu formularza;
h) marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na nią zgody przez użytkownika.
3. Administrator przetwarza następujące dane użytkowników:
a) imię;
b) nazwisko;
c) PESEL
d) adres do dostawy (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miasto,kraj);
e) adres na fakturze (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj);
f) adres e-mail;
g) numer telefonu;
h) data urodzenia;
i) nazwa firmy – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami;
j) numer NIP – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami.
4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie.
5. Administrator przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody użytkownika serwisu lub w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do klienta wybranemu przewoźnikowi.

III Ochrona danych osobowych

1. Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach.Cookies nie ma dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny.
2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zachowuje należytą staranność, ocenianą z punktu widzenia wymogów stawianych podmiotowi realizującemu obowiązki administratora, przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej polityki prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

IV.Pliki cookies

1. Witryna www.agiamedica.pl używa cookies . Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i  przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną,  witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz  informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem  formularza kontaktowego.

V.Zalety plików cookies

1.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.  Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Agia Medica  w celu optymalizacji działań.

VI. Rodzaje używanych plików cookies

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

VII. Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik w  każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ . Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko  do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

VIII.Postanowienia końcowe

Powyższy dokument obowiązuje jedynie na witrynie www.agiamedica.pl Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na stronie www.agiamedica.pl W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatnością i polityką plików cookies,  ustaloną przez przeglądaną witrynę. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.

Uaktualnienie polityki prywatnoßci 13.06.2018 

 Polityka prywatności (obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych) 

 1 Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AgiaM Group Sp. z o. o. Adres: ul. Zielonogórska 30 c, 66-016 Czerwieńsk(dalej „Administrator”), reprezentowana przez Zarząd. 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych? 

Można napisać do nas w sprawie danych osobowych: adres e-mail: informacja@agiamgroup.pl 

Skąd mamy Pani/Pana dane? 

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w ramach prowadzonej działalności leczniczej Administratora, który przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora? 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa między innymi takich jak: 

 • • ustawa o działalności leczniczej; 
 • • ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 
 • • ustawa o zakładach opieki zdrowotnej; 
 • • ustawa o służbie medycyny pracy; 
 • • ustawa o publicznej służbie krwi; 
 • • ustawa o ochronie zdrowia psychicznego; 
 • • ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. 

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu: 

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www; 

• udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora; 

• umożliwienia łatwiejszego kontaktu. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej. 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe? 

Tak, ponieważ wynika to z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta. 

Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach. 

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru. 

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. 

Polityka prywatności (obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych) 

2. Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. 

 • • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
 • • Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej. 
 • • Administrator odmawia zrealizowania prawa Pacjenta do bycia zapomnianym oraz usunięcia danych w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane: 

 • • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
 • • podmiotom świadczącym usługi: 
 • ✓ doręczania korespondencji 
 • ✓ świadczenia usług archiwizacyjnych 
 • ✓ obsługi hostingowej 
 • ✓ obsługi IT 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe? 

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, przez okres niezbędny do realizacji umów. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. 

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa? 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania